22.12.2023

Mreža društveno-kulturnih centara u parnterstvu sa Savezom udruga Klubtura kao nositeljem od 1. prosinca 2023. do 31. svibnja 2025. godine provodit će projekt u sklopu impact4values poziva (CERV).

O projektu: Odlučivanje o javnim kulturnim politikama u Republici Hrvatskoj nije utemeljeno na složenijim analizama podataka, a zakoni se donose i mijenjaju bez relevantnih obrazloženja i analize stanja na terenu. U trenutnim društveno-političkim okolnostima, organizacije u kulturi nemaju položaj dionika u odlučivanju u kulturi niti imaju sugovornika u formalnim upravljačkim strukturama sustava, s naglaskom na nacionalnoj razini. No, one su i dalje jedine organizacije koje u javnosti zagovaraju prepoznavanje javne infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti kao vitalno važne za građansku participaciju i kvalitetu života lokalnih zajednica. Stoga će putem aktivnosti kapacitiranja za praćenje implementacije Glave IV. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te tijekom projekta iniciranih ili dalje razvijenih suradnji s odabranim JLRS-ovima, osigurati prostor za unapređenje sustava kreiranja i evaluacije javnih politika, doprinijeti kontroli kvalitete procesa donošenja budućih zakonskih i podzakonskih akata te pratiti kapacitete donositelja odluka za provedbu javnih natječaja ili izravnu dodjelu prostora s obzirom na njihovu obvezu upravljanja nekretninama u javnom interesu, prvenstveno interesu građana koji te prostore trebaju koristiti za zadovoljavanje različitih društvenih i kulturnih potreba.

Kontakt:

Domagoj Šavor,
programski koordinator Savez udruga Klubtura // Clubture Network
Baruna Trenka 11, 10000 Zagreb
tel /fax: +385 (0)1 7898 732
m: +385 91 258 2567
w: www.clubture.org
e: clubture@gmail.com

Javni prostor je ključan za sudjelovanje građana