tijela upravljanja

Statutom definirana tijela upravljanja su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • predsjednik/ica.

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu čine delegati/kinje članica Udruge. Svaka članica ima jedan glas u Skupštini. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom godišnje.

Skupština Udruge:

 • utvrđuje smjer razvoja Udruge
 • usvaja Statut Udruge te njegove izmjene i dopune
 • usvaja godišnji financijski plan i plan rada
 • usvaja godišnji financijski izvještaj i izvještaj o radu
 • usvaja druge akte i odluke važne za rad Udruge
 • bira i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora i predsjednika Udruge
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu Udruge
 • osniva i imenuje odbore i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke
 • odlučuje o primanju i isključenju članice iz Udruge
 • odlučuje o uključivaju u druge kulturne i slične organizacije, u saveze ili zajednice udruga, u međunarodne organizacije i udruge
 • odlučuje o prestanku rada Udruge
 • utvrđuje i rješava slučajeve sukoba interesa članova tijela upravljanja i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

Upravni odbor

Poslove upravljanja Udrugom između dviju sjednica Skupštine obavlja Upravni odbor. Sastoji se od pet članova, od kojih četiri člana bira Skupština, a peti je član predsjednik/ica Udruge. Upravni odbor bira Skupština na mandat od tri godine. Članovi/ice Upravnog odbora mogu biti ponovno birani/e. Kandidate za članove Upravnog odbora mogu predložiti članice Udruge. Predsjednik/ica udruge saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom.

Upravni odbor:

 • Skupštini predlaže godišnji financijski plan i plan rada;
 • nadgleda provedbu planova iz prethodnog stavka;
 • Skupštini predlaže godišnji financijski izvještaji izvještaj o radu;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • odlučuje o angažiranju stručnih osoba u Udruzi;
 • osniva i imenuje odbore i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke;
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge te u skladu sa Zakonom.

Članovi Upravnog odbora su:

Domagoj Šavor, predsjednik
Matija Mrakovčić, članica
Denis Mikšić, član
Tonči Kranjčević Batalić, član
Denis Košćak, član

Predsjednik/ica

Mandat predsjednika/ice traje tri godine, uz mogućnost reizbora. Za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini.

Predsjednik/ica Udruge:

 •  organizira i rukovodi poslovanjem Udruge u skladu s odlukama Upravnog odbora i Skupštine.
 •  zastupa i predstavlja Udrugu, te je odgovoran/na za zakonitost rada iste.

Predsjednica Mreže društveno-kulturnih centara u mandatu od 2020. – 2023. bila je Mirela Travar.

Predsjednik Mreže društveno-kulturnih centara u mandatu od 2023. – 2026. je Domagoj Šavor.

Ostala tijela udruge

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština i Upravni odbor mogu osnovati stalne i povremene odbore ili druga slična tijela. Odlukom o osnivanju odbora i sličnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.